Bài thu hoạch Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (TT).

Câu 2: Sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? Liên hệ bản thân.

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đó cũng là sự đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận cách mạng thế giới. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự chung đúc những tinh hoa
giá trị văn hoá của nhân loại, là sự kết tinh và thăng hoa từ những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của đất nước, con người, của tâm hồn và trí tuệ Việt Nam.

Quán triệt tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo việc thực hành tiết
kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Thực tế, cho đến nay tình hình suy
thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ
đảng viên, công chức vẫn là mặt trận nóng bỏng. Nhiệm vụ chống tham ô, lãng
phí, quan liêu là công việc lâu dài, thường xuyên, liên tục, của các cấp, các
ngành; là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và mỗi người chúng ta. Hơn lúc
nào hết, chúng ta phải thấy rằng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là hành
động cách mạng. Phải làm cho mọi người hiểu rõ vì sao phải chống tham ô, lãng
phí, quan liêu? nó có hại cho nước, cho dân như thế nào? Đây là cuộc đấu tranh
nội bộ lâu dài ngay trong từng tổ chức do đó mọi cấp, mọi ngành, từng cán bộ
đảng viên phải tự giác, nghiêm túc học tập và  làm theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan
liêu; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên
tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; phải dựa vào lực
lượng quần chúng để chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, Người
đặc biệt coi trọng đạo đức cách mạng. Người coi đạo đức cách mạng là nền tảng,
là cái gốc của người cách mạng. Chỉ có trên nền cái đức, cái tài mới nảy nở và
phát huy đúng hướng là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có đạo đức cách mạng,
người cách mạng mới có sức mạnh để đi đến cùng sự nghiệp giải phóng giai cấp,
giải phóng dân tộc mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Đạo đức cách mạng không chỉ
thấm sâu vào lý luận của Người mà còn được chính bản thân Người thực hành trong
toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Người. Nó tỏa sáng trong mỗi hành vi, trong
từng việc làm của Người từ nhỏ đến lớn.

Những bài học đạo đức cách mạng và chính
tấm gương đạo đức sáng ngời của Người đã giáo dục, đào tạo được bao thế hệ cách
mạng vừa Hồng vừa Chuyên; và đã thu phục được mọi tầng lớp nhân dân xây dựng
khối Đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đi từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng và đạo đức của Người mãi là mẫu mực
để mọi người Việt Nam
học tập và noi theo.

Qua 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt
được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong
Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ… Đa
số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, năng động,
sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai trò nòng cốt
trong công tác đổi mới.

Tuy nhiên, trong Đảng và trong xã hội ta
hiện nay đã xuất hiện tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại
hội X đã nhận định: “Thoái hoá, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức,
lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được ngăn chặn,
đẩy lùi… làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là nguy cơ lớn liên
quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”.

Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống
đã có tác động lớn đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nó đang
làm thay đổi, lệch lạc những chuẩn mực, thang bậc giá trị đạo đức truyền thống
tốt đẹp của dân tộc và cách mạng, có tác hại đến sự trường tồn của dân tộc và
sự phát triển của đất nước. Sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ,
đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai
trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đến việc thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ,
cùng với cá nguy cơ khác dẫn đến mất ổn định chính trị xã hội, liên quan đến
“sự sống còn của Đảng, của chế độ”.

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành sự
nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thể chế kinh
tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế
giới. Giai đoạn cách mạng mới này mở ra nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng
nhiều gay go, thử thách. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
sẽ khơi dậy những truyền thống đạo đức tốt đẹp trong mỗi người dân Việt Nam góp
phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo thêm
động lực tinh thần mạnh mẽ để toàn thể dân tộc ta nắm bắt thời cơ, vượt qua
thách thức, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và phát triển bền vững. Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một dịp để mỗi cán bộ, đảng
viên tự soi lại mình, sửa chữa những sai lầm khuyết điểm, nâng cao bản lĩnh và
khí phách vượt qua mọi cám dỗ, cạm bẫy, lấy lại và giữ vững lòng tin của nhân
dân, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo để vững
lái con thuyền cách mạng Việt Nam ra biển lớn vững bước tiến lên.

Hồ Chí Minh luôn khẳng định
cán bộ là gốc của mọi công việc, đạo đức là gốc của người cán bộ, muốn việc
thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Trong giai đoạn chiến đấu xây
dựng đất nước “rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra rất anh dũng, gương mẫu, gian
khổ đi trước, hưởng thụ theo sau”. Trong giai đoạn đổi mới, rất cần sự năng
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết cách tổ chức quần
chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Trong giai đoạn kinh tế thị trường, hội nhập, không chỉ tạo ra cho chúng
ta cơ hội để phát triển mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức, lối sống, tư
tưởng chính trị. Chính vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh là một việc thật sự quan trọng và cần thiết, phải được tiến hành
thường xuyên, liên tục, cả cấp bách và lâu dài.

Để nâng cao năng lực và sức
chiến đấu của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo
đức, lối sống torng Đảng và trong xã hội, Hội nghị Trung ương 3 (khoá X) của
Đảng đã ban hành Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị, Ban
chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội.
Thực hiện tốt Cuộc vận động này sẽ góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh ngăn
chặn và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

* Liên hệ với bản thân:

Việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan
liêu”, tôi luôn gắn với việc làm cụ thể hàng ngày như thực hiện tốt nội quy cơ
quan, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn học hỏi đồng chí, đồng
nghiệp để nâng cao chuyên môn, thực hiện văn minh giao tiếp nơi công sở, có ý
thức bảo vệ của công; tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt hằng ngày ở cơ quan
cũng như trong gia đình.

Luôn có tinh thần trách nhiệm
cao với công việc được giao, chấp hành nghiêm túc công việc mà tổ chức và đoàn
thể giao phó. Sắp xếp công việc của mình ngày càng có tính khoa học hơn để
tránh lãng phí thời gian. Khắc phục, nâng cao tính phê bình và tự phê bình.

Cùng phối hợp với nhân dân
sống lành mạnh, sống có trách nhiệm, không lãng phí tiền của, thời gian trong
cuộc sống hằng ngày, khi thấy người nào có tư tưởng biểu hiện quan liêu, sống
lãng phí, bản thân phải cùng với nhân dân đóng góp ý kiến, giúp nhau cùng sữa
chữa với hướng tích cực. Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham
nhũng, lãng phí, quan liêu. Hưởng ứng các cuộc vận động học tập, tuyên truyền,
phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, quan hệ mật thiết với đồng nghiệp,
góp ý xây dựng giúp nhau cùng phát triển, thân mật với quần chúng nhân dân.

Thường xuyên trau dồi, học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức
cách mạng, có ý thức tập thể phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh,
trong sáng, giản dị, không phô trương hình thức, nói đi đôi với làm, không quan
liêu, tham nhũng, lãng phí./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s