Bài thu hoạch Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Câu 1: Cần làm gì và phấn
đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản
thân đồng chí.

Ngay
từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong
chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy
nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử
lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt
Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người
bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa
cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải
là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt
Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của
Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá
nhân…”.

Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi
được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ
nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên
“một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng
viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy
ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp
cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như
pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin
tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng
tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa
sức trẻ của mình cho đất nước!

Khi được học tập,
nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, tôi mong
ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã cho tôi quyết tâm rèn luyện
và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không phải vì quá câu nệ vào vấn đề
đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”.

Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và
gương mẫu nhất. Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác
giáo dục văn hóa tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy
mỗi chúng ta sẽ tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi
trường này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được
hoạt động và cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật
tự hào khi mang trên mình danh hiệu đảng viên – danh hiệu cao quý trong cuộc
đời của mỗi con người.

Trong giai đoạn mới
của Cách mạng Việt Nam
hiện nay, mỗi cá nhân phải đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là
nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; là yêu cầu giữ vững,
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị,
dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc
lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực.

Để trở thành đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ
vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một
tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng
viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình
thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn:

Bước đi theo con đường
của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không
đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí
nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt.
Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà
hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn.

Phấn đấu vào Đảng
phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống
hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ
dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa
mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không
có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người
đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa
là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở
thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách
mạng cao.

Phấn đấu vào Đảng
như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho
tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng
đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động,
thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ
vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng
trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc,
chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng
là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu
tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn
minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn
đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất
khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và
nhân dân tin cậy, yêu mến.

Xây dựng động cơ
vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và
lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao
khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn
sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.

Trở thành đảng viên
là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến,
cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết
sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri
thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo
đức cách mạng:

Bản
lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng
đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể
quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

Để thể hiện bản
lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường
của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần,
không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Bản lĩnh chính trị
được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm
vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đạo đức cách mạng
là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo
đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ
hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng
luyện càng trong”.

Đấu tranh chống chủ
nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân
được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của
Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi
ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời
kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên,
lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho
nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho
nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.

Trong suốt cuộc đời
hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc
giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Ngay từ năm 1925, bài giảng đầu
tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư
cách một người cách mệnh”; mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội
ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời hy
sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng
sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng
sản.

Người căn dặn mỗi đảng
viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu
cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất
nước ta và trên toàn thế giới”; phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của
dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, vô luận
trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết; nếu khi
“lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải
quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”.

Mỗi đảng viên phải
ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất
dần tư cách, đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ được
tư cách, đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để
tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu… sẽ
bị xã hội tiến bộ sa thải”.

3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao:

Đảng viên phải hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến
đấu và học tập giỏi.

Để
trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ
công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.

Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về
chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn
vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức
“học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập
văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng
và năng lực công tác của mình”.

4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực
tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội:

Đảng viên phải giữ
vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân
dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của
mình.

Muốn trở thành đảng
viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp,
bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ
giúp đỡ lẫn nhau.

Phấn đấu vào Đảng
phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể
hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền
phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng,
nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú.

Người muốn vào Đảng
phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương
mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.

Muốn làm cho quần
chúng phấn khởi, tin tưởng, người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ
trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải
yêu kính nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Phải nắm vững quan
điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên
quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ
trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng, không
được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng,
không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí
công, vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một
người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc
và tự giác”.  Người yêu cầu mọi đảng
viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.
Bởi lẽ, đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công. “Nhờ đoàn kết
chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc,
cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo
nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”,
tất cả cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng
đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ, “giữ gìn sự đoàn kết nhất
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở:

Tham gia  xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững
mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng.

Tích cực hưởng ứng
các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng
bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất.
Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước
phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm
nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân
dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

Chủ động nắm bắt
tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả
thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất
với tổ chức Đảng.

Tích cực và mạnh dạn
tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên,
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao
chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tham gia ý kiến khi
được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng
xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ
chức đảng xét kết nạp.

Tham gia góp ý kiến
đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị
trong sạch, vững mạnh.

Tích cực và kiên
quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.
Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các
thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng,
vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ
đoàn kết, gây rối nội bộ.

* Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng:

Kiên định lập trường
cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh
bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, vững
vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Ra sức phấn đấu lập
thân, lập nghiệp, đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng,
không ngại gian khổ, không sợ khó khắn, dám nghĩ, dám làm, quyết không cam chịu
nghèo nàn, lạc hậu; cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dâu
chủ, công bằng, văn minh.

Tích
cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã
hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoạn hay tư tưởng sai lệch.

Học tập, nắm vững
lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng,
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự
giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng,
của giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc,
vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ
Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.

Không ngừng học tập,
rèn luyện nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao.

Hòa đồng, hòa nhã
và có thái độ đúng đắn với đồng nghiệp và nhân dân; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
của cấp trên, sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất
và chất lượng cao nhất./.

 

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s